Algemene voorwaarden

Roots webdesign

Definities
1.Roots Webdesign: Roots Webdesign, gevestigd te Den Bosch onder KvK nr. 77860551.
2. Klant: degene met wie Roots Webdesign een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Roots Webdesign en klant samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, leveringen van dienstenof producten door of namens Roots Webdesign.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijsen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Roots webdesign zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk digitaal zijn overeengekomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Roots webdesign zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Roots webdesign slecht, nadat de klant deze digitaal heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die Roots webdesign hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exlcusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders digiteel overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Roots webdesign hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Roots webdesign te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Roots Webdesign niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke verhoging.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Roots webdesign vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Roots webdesign, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door Roots webdesign een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en digitaal een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
8. Roots webdesign is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
9. Indien de richtpijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Roots webdesign de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
11. Roots webdesign heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
12. Voorafgaand aan de injgang ervan zal Roots webdesign prijsaanpassingen meedelen met de klant.

Betalingen en betalingstermijn
1. Roots webdesign mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling to 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Roots webdesign de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Roots webdesign behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddelijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Roots webdesign gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Roots webdesign.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Roots webdesign zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Roots webdesign op de klant onmiddelijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Roots webdesign, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Roots webdesign te betalen.

Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Roots webdesign gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Roots webdesign roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de prodcuten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddelijk te retourneren aan Roots webdesign, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Retentierecht
1. Roots webdesign kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Roots webdesign heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneeens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Roots webdesign.
3. Roots webdesign is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolgd van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Eigendomsvoorbehoud
1. Roots webdesign blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Roots webdesign op grond van wat voor met Roots webdesign gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Roots webdesign zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verkopen, vervreemden of anderzinsbezwaren.
4. Indien Roots webdesign een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Roots webdesign het recht om mschadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
1. Levering vindt plaats door Roots webdesign, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2. Indien overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Roots webdesign het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen bedrag alsnog is voldaan.
3. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Roots webdesign kan tegenwerpen.

levertijd
1. De door Roots webdesign opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkood getekende offerte aan Roots webdesign door Roots webdesign schriftelijk dan wel digitaal is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Roots webdesign niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk of digitaal te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De feitelijke levering zal plaatsvinden na betaling van factuur.

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Roots webdesign enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Roots webdesign voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Roots webdesign heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk of digitaal akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Roots webdesign tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Roots webdesign tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informaite, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Roots webdesign.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Roots webdesign de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Roots webdesign redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst
1. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengkomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Roots webdesign schriftelijk of digitaal in gebreke stellen.

Intellectueel eigendom
1. Roots webdesign behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder autersrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontworpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc. Tenzij partijen schriftelijk of digitaal anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijk of digitale toestemming van Roots webdesign (laten) kopieren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Roots webdesign ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Roots webdesign waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim en vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Roots webdesign schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
• Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.
• Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Roots webdesign tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Roots webdesign geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door Roots webdesign geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Roots webdesign daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 dag na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Roots webdesign in staat is hierop adequaat te reageren.
4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeekomst tussen partijen.
5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Roots webdesign gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dienst ingebrekestelling schriftelijk of digitaal kenbaar te maken aan Roots webdesign.
2. Het is de veratnwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Roots webdesign ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Roots webdesign een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Roots webdesign verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Roots webdesign
1. Roots webdesign is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid.
2. Indien Roots webdesign aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Roots webdesign is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Roots webdesign aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzerkingsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldinge, foto’s , kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slecht indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Roots webdesign vervalt in elk geval 12 maanen na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uigesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Roots webdesign toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Roots webdesign niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Roots webdesign in verzuim is.
3. Roots webdesign heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Roots webdesign kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In de aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Roots webdesign in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Roots webdesign kan worden toegerekend in een van de wil van Roots webdesign onafhanekelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeldtelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Roots webdesign kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van derden, onverwachte stroom-, elektriciteits- internet, computer- en telecomstoringen; computer virussen, stakingen, overheidsmaatregelen.
3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Roots webdesign 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort todat Roots webdesign er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overkomst schriftelijk of digitaal geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Roots webedesign is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijzing van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijft om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Roots webdesign is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzingen zal Roots webdesign zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Roots webdesign.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederen rechtelijke werking zoals bedoeld in artkel 3.83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Roots webedsign bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Roots webdesign is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld 1 januari 2021